Uitslag Tjoelker wedstrijd voor schooljeugd op 28 december 1969

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

 

Uitslag Tjoelker wedstrijd voor schooljeugd op 28 december 1969

Meisjs 6, 7 en 8 jaar

Jongens  6, 7 en 8 jaar

1e Thea Siderius

1e Wiebe Zondevan

2e Geesje Oosterloo

2e Hette Grijpma

3e Anita Roersma

3e Douwe Tuinman

4e Saakje Althuis

 

Meisjes 9 en 10 jaar

Jongens 9 en 10 jaar

1e Alie Terpstra

1e Anne van der Meulen

2e Margriet van der Weij

2e Fokke Fokkema

3e Grietje Grijpma

3e Hendrik van der Wal

4e Alie Oosterloo

 

Meisjes 11 jaar en ouder

Jongens 11 jaar en ouder

1e Alie Fontein

1e Oepke Wassenaar

2e Margaret Wobma

2e Wiebe Taekema

3e Tjerkje de boer

3e Pieter M Stienstra

Deel dit bericht

Ander berichten