Ledenwedstrijd op 26 januari 1972

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

Ledenwedstrijd op 26 januari 1972

Jongens 13 t/m 16 jaar

1e Jan J Feenstra

2e Kees Stienstra

3e Jan A de Boer

Voor de overige leden werd een estafette wedstrijd gehouden.

1e D Aalberts – H Dijkstra Kooistra en Anne Faber

2e Y Bouma – A Fokkema v/d Zee en J.J. Stienstra jr

Deel dit bericht

Ander berichten