De J Tjoelker wedstrijd voor schooljeugd op 26 januari 1972

Ijsclub Menaam DOW web

 

Ijsclub Menaam DOW web

De J Tjoelker wedstrijd voor schooljeugd op 26 januari 1972

Kinderen  1e klas

1e Klaas Boomsma

2e Minne Fokkema

3e Annetien Herrema

Meisjes 7 en 8 jaar

 

Jongens 7 en 8 jaar

1e Klaske Houtsma

 

1e Peter Rinsma

2e Charlotte van Dijk

 

2e Gabe Schaaf

3e Paulien van de Bosch

 

3e Albert Walsweer

Meisjes 9 en 10 jaar

 

Jongens 9 en 10 jaar

1e Geesje Oosterloo

 

1e Piet Schaaf

2e Judith Dijkstra

 

2e Jarig Berkenpas

3e Hilly Tulner

 

3e Hette Grijpma

     

Meisjes boven 10 jaar

 

Jongens boven de 10 jaar

1e Grietje Grijpma

 

1e Theo Hiemstra

2e thea Sideriius

 

2e Sicco Baron

3e Alie Oosterloo

 

3e Folkert Fokkema

Deel dit bericht

Ander berichten