Alle uitslagen van de wedstrijden vanaf 1967, ijsclub D.O.W.

Uitslagen van 1969

Uitslag van 19 – 12 – 1969 schoolschaatsen

Meisjes 6- 7 en 8 jaar:

1. Thea Siderius 2. Geesje Oosterloo 3. Tineke de Boer 4. Saakje Althuis

Jongens 6- 7 en 8 jaar:

1. Wiebe Zondervan 2. Hette Grijpma 3. Jan Hiemstra

Meisjes 9 en 10 jaar:

1. Alie Terpstra 2. Grietje Grijpma 3. Alie Oosterloo 4. Margriet van der Weij

Jongens 9 en 10 jaar:

1. Fokke Fokkema 2. Folkert Fokkema 3. Rintje Zondervan

Meisjes 11 jaar en ouder:

1. Hinke Hiemstra 2. Hennie Herrema 3. Jantje Roersma 4. Margaret Wobma

Jongens 11 jaar en ouder:

1. Oepke Wassenaar 2. Atze Giesing 3. Pieter M Stienstra

Uitslag van 28 – 12 – 1969, Leden Estafette

1. Klaas S de Vries – Hieke Hiemstra en Aart de Jong

2. Foeke Wijnia – Djoke K Dijkstra en Klaas Herrema

3. Hendrik Giesing – Eelke de Jong en Ellie de Jong

Uitslag van 28 – 12 – 1969, Tjoelker wedstrijd voor schoolkinderen

Meisjes 6- 7 en 8 jaar:

1. Thea Siderius 2. Geesje Oosterloo 3. Anita Roersma 4. Saakje Althuis

Jongens 6- 7 en 8 jaar:

1. Wiebe Zondervan 2. Hette Grijpma 3. Douwe Tuinman

Meisjes 9 en 10 jaar:

1. Alie Terpstra 2. Margriet van der Weij 3. Grietje Grijpma 4. Alie Oosterloo

Jongens 9 en 10 jaar:

1. Anne van der Meulen 2. Fokke Fokkema 3. Hendik van der Wal

Meisjes 11 jaar en ouder:

1.Alie Fontein 2. Margaret Wobma 3. Tjerkje de Boer

Jongens 11 jaar en ouder:

1.Oepke Wassenaar 2. Wiebe Taekema 3. Pieter M Stienstra

1.

Uitslagen van 1970

Uitslag Kampioenschap Menaldumadeel langebaan op 2 – 1 – 1970

voor jongens van 15, 16 en 17 jaar.

1.Sietse Tolsma, Deinum 2. E Wijffels, Dronrijp 3. Jetze Baarda, Blessum 4. Jan de Bruin, Dronrijp

Uitslag leden wedstrijd op 3 – 1 – 1970,

Meisjes t/m 16 jaar:

1.Hannie Hiemstra 2. Ellie de Jong 3. Hieke Hiemstra 4. Neeltje Groeneveld

Jongens t/m 16 jaar:

1.Wierd Baarda 2. Minne P Dijkstra 3. Dirk C Dijkstra 4. Klaas Herrema

Dames 17 jaar en ouder:

1.Anneke Berga, Dronrijp 2. N Boonstra -Postma

Heren17 jaar 30 jaar:

1.Foeke Wijnia 2. Jan Q Tuinman 3. Hendrik Giesing

Heren 30 jaar en ouder

1. Willem A Tuinman 2. Arie Berg

Uitslag Tjoelker rijderij op 5 – 1 – 1970

Meisjes 6- 7 en 8 jaar:

1. Trienke Herrema 2. Bonnie Boonstra 3. Klaske Houtsma 4. Fenna Jellema

Jongens 6- 7 en 8 jaar:

1.J ohannes Houtsma 2. Nanne de Vries 3. Hette Grijpma 4. Arie Guldemond

Meisjes 9 en 10 jaar:

1. Griet Grijpma 2. Alie Oosterloo 3. Rimca Smit 4. Hillie Tulner

Jongens 9 en 10 jaar:

1. Folkert Fokkema 2. Theo Hiemstra 3. Kees Hiemstra 4. Gert Jan Herrema

Meisjes 11 jaar en ouder:

1. Margriet van der Weij 2. Hennie Herrema

Jongens 11 jaar en ouder:

1. Wiebe Taekema 2. Fokke Fokkema 3. Rintje Zondervan 4. Hoite Faber

Uitslag Kampioenschap Menaldumadeel kortebaan op 6 – 1 – 1970

1.G Seegers, Dronrijp 3. R Hofstede, Berlikum 3. R Rosier, Dronrijp 4. Q Boomsma, Beetgum

Uitslag Terpstra langebaan afvalwedstrijd op 7 – 1 – 1970

A (12)

1. Tonny Ferwerda, Bolsward 2. Eppie Bleeker, Wolwega 3. Jeen Wester, Eernewoude 4. Sj de Jong, Warga

B (19)

1. S van Zuiden, Jorwerd 2. Roel Hofstede, Berlikum 3. Gerrit Seegers, Dronrijp 4. Bennie Fransen, Heerenveen

Uitslag Afvalwedstrijden op 21 – 1 1970

Dames:

1.Klaske Wendelaar – Bonga, Dronrijp 2. Anneke Berga 3. A Tjoelker Hofman

Heren:

1.Alle Bomsma, Beetgum 2., Sjouke Hoekstra Franeker 3. Hendrik Giesing 4. Willem Tuinman

Uitslag Prikslee wedstrijd op 21 – 1 – 1970

Dames:

1. Wietske Tjoelker 2. Richtsje Bakker 3. Neeltje Groeneveld

Heren:

1.Karel H Dijkstra 2. Hendrik G Berkenpas 3. Piet R Baarda

2.

Uitslagen van 1971

Uitslag estaffette voor leden op 6 – 1 – 1971

1. Ypke Bouma – Anneke Berga – Kees Stienstra

2. Hendrik Giesing – Tietje Hiemstra – Rinze Riemersma

3. O Wijma – Rinske Althuis – Jan Althuis

4. Bart Krol – Baukje Siderius – Henk Krol

Uitslag Blauw langebaan afvalwedstrijd op 7 – 1 – 1971

A rijders:

1. Ids Osinga, Woudsend f 100,00

2. Tonny Ferwerda, Bolsward f 75,00

3.Jeen Wester, Eernewoude f 50,00

4.Tjibbe Hoks , Vegelinsoord f 25,00

B rijders:

1. Anne Brouwer, Oudehorne f 30.00

2.Willem Elzinga, Vegelinsoord f 20,00

3. Anne Miedema, Franeker f 10,00

4. Bennie Fransen, Heerenveen f 5,00

Uitslagen van 1972

Uitslag van J Tjoelker wedstrijd voor de schooljeugd op 26 – 1 – 1972

Kinderen 1e klas:

1.Klaas Boomsma 2. Minne Fokkema – Annetien Herrema

Meisjes 7 en 8 jaar:

1.Klaske Houtsma 2. Charlotte van Dijk 3. Paulien v.d. Bosch

Jongens7 en 8 jaar:

1.Peter Rinsma 2. Gabe Schaaf 3. Albert Walsweer

Meisjes 9 en 10 jaar:

1. Geesje Oosterloo 2. Judith Dijkstra 3. Hilly Tulner

Jongens 9 en 10 jaar:

1.Piet Schaaf 2. Jarig Berkenpas 3. Hette Grijpma

Meisjes boven de 10 jaar:

1.Grietje Grijpma 2. Thea Siderius 3. Alie Oosterloo

Jongens boven de 10 jaar:

1. Theo Hiemstra 2. Sicco Baron 3. Folkert Fokkema

Uitslag ledenrijderij met harde wind, natte sneeuw en ijzel en ook nog deelnemers op 26 –1 – 1972

Jongens 13 t/m 16 jaar

1. Jan J Feenstra 2. Kees Stienstra 3. Jan A de Boer

Voor de overige leden werd een een estaffette wedstrijd gehouden met als uitslag:

1. D Aalberts – H Dijkstra – Kooistra en Anne Faber

2.Ypke Bouma -Aukje Fokkema van der Zee en J. J. Stienstra jr.

3.

Kampioenschap van Menaldumadeel voor dames van 15 jaar en ouder en voor heren junioren over 500m en 1000m

Kampioene van Menaldumadeel werd Mej A Riemersm uit Slappeterp

met als tweede Mej S Giesing uit Menaldum en als derde Mej H Hiemstra uit Menaldum

Bij de heren junioren 13 deelnemers

1. M Hovinga, Marssum

2 .T de Bruin, Dronrijp

3. M Aalbers, Menaldum

Uitslag de H.A. Terpstra langebaan wedstrijd voor mannen op 2 – 2 – 1972

A rijders;

1. E Bleeker, Bolsward 2. J Wester, Eernewoude 3. A Miedema, Franeker 4. R Hofstede, Berlikum

B rijders:

1.Roel B Span, Stiens 2. Jac de Vries, Heeerenveen 3. W Jonker, Grouw 4. T Ferwerda, Bolsward

Uitslagen van 1976

Uitslag de H.A. Terpstra langebaan afvalwedstrijd voor mannen op zaterdag 31 januari 1976

21 deelnemers.

A rijders:

1. Jan Heida, Scharsterbrug 2. Eppie Bleeker, Harich 3. Albert Paulusma, Irnsum. 4. Henk Louwmans, Sneek

B rijders:

1. Karel Draaijer, Nyemirdum, 2. Tjitte Tuinier, Harich 3. Ben Gijzen, Balk 4. Tette Hooghiemster, Leeuwarden

Uitslag leden estafette op maandag 2 februari 1976. (60 deelnemers)

1.Oeds de Roos – Ytje de Vries – Tysma – Wiebe Wieling

2. Gerrit Seegers – Lina rRersma – Kees Stienstra

3. Siem de Boer – Margriet van der Weij – Ypke Bouma

Uitslag langebaan wedstrijd voor mannen van 18 jaar en ouderom het kampioenschap van Menaldumadeel ( 12 deelnemers) op 3 februari 1976

1. Marius Aalbers, Menaldum 2. Gerrit Seegers, Dronrijp 3. Ale Boomsma, Dronrijp

Er werd gereden op klassement na 500m en 1500m

Uitslag kortebaan wedstrijd voor jongens en meisjes van 13 t/m 16 jaar op woensdag 4 februari 1976

Meisjes:

1. Lokke Oosterbos 2. Janna de Vries 3. Johanna de Vries

Jongens:

1.Anne van der Meulen 2. Kees Hiemstra 3. Piet Schaaf

Uitslag leden rijderij kortebaan voor dames en heren van 17 jaar en ouder op vrijdag 6 februari 1976

Dames: (8 deelnemers)

1. Zus Oosterbos – Wassenaar 2. Hannie Dijkstra – Kooistra

Heren: ( 16 deelnemers)

1. Ale Boomsma 2. Sietse Tolsma 3. Ypke Bouma 4. Minne Hovinga

4.

Uitslag marathon voor dames en heren opzaterdag 7 februari 1976

Voor het eerst in de geschiedenis van onze ijsclub werd er een marathon wedstrijd gehouden voor dames en heren.

Dames 25 ronden – 15 deelnemers

Heren 100 ronden – 31 deelnemers

Dames:

1. Sophie Westenbroek, Steggerda 2. Grietje Albada- Bakker, Balk 3. Afke Heslinga, Jelsum

4. Hilly Hoekstra – Jonkman, Bergum 5. Sjoukje Kramer- Dam, Sneek 6. Marjan van Dalen, Smilde

7. Jeltje Heslinga, Jelsum 8. Akke Falkena, Sneek 9. Geertje Poepjes, Lemmer 10. Gonnie Brouwer, Leeuwarden

Heren:

1. Johan Wardenier, Marknesse 2. Jappie van Dijk, Balk 3. Bennie van der Weide, Heerenveen 4. Jeen van der Berg

5.Lammert Haanstra, Uddel 6. Egbert Vossebelt, Ermelo 7. Jan Oord, Steenwijkerwold

8.Henk Venema, Lemmer 9. Jeen Wester, Eernewoude 10. Jos Dielis, Eindhoven

Uitslagen van 1978

Uitslag scholen wedstrijd op donderdag 16 februari 1978

Kinderen 1e klassen 6 en 7 jaar

1. Elizabeth Dijkstra 2. Jelly An Grijpma 3. Anja Zwager

Meisjes 8 en 9 jaar;

1.Tite Dijkstra 2. Tineke de Boer 3. Eelkje Grendel

Meisjes 10 en 11 jaar

1.Sjoerdtje de Boer 2. Annemarie van Erp 3. Carolien de Boer 4. Gretha Stienstra

Meisjes 12 jaar en ouder:

1.Winnie Hoeksma 2. Annita van Sinderen 3. Geerte van der Schaaf

Jongens 6 en 7 jaar:

1. René Schaaf 2. Wiebe Jan Minnesma 3. Jeroen van der Akker 4. Durk de Boer

Jongens 8 en 9 jaar:

1. Douwe de Boer 2. Wiebren Werkhoven 3. Kees Zijlstra

Jongens 10 en 11 jaar

1.Germ Pieter de Boer 2. Rinse Hiemstra 3. Jan Berg 4. Hillebrand de Vries

Jongens 12 jaar en ouder:

1. Reinder Oosterbos 2. Klaas Guldemond 3. 3. Aat Bosma 4. Geert Jan de Jong

2 ronden wedstrijd meisjes:

1.Betty Vellinga 2. Sjoerdtje de Boer 3. Winnie Hoeksma

3 ronden wedstrijd jongens:

1. Reinder Oosterbos 2. Geert Jan de Jong 3. Germ Pieter de Boer

Uitslag leden rijderij op 17 februari 1978

Kortebaan meisjes 12 – 13 en 14 jaar ( 5 deelnemers)

1.Thea Helder 2 Sjerron Postma

Kortebaan jongens 12 en 13 jaar (15 deelnemers)

1.Robert Postma 2. Gerrit Jan Hiemstra – 3. Gabe Schaaf – Chris van Erp

Uitslag kortebaan estafette op 17 febuari 1978 ( 33 deelnemers)

1. Klaas s de Vries – Lokke Oosterbos – Eelke de Jong

2. Marius Aalbers – Hannie Dijkstra – Kooistra – Nanne de Vries

3. Herman Klumper – Ida Haaisma – Wiebe Wieling

5.

Uitslag Kampioenschap van Menaldumadeel voor dames van 15 jaar en voor jongens 15 – 16 en 17 jaar ( 500m en 1000m)

Dames ( 6 deelnemers)

1. Aukje Boomsma, Dronrijp 2. Dieuwke Bruinsma, Marsum 3. Nienke Gerbrandi, Deinum

Jongens ( 16 deelnemers)

1. Tjerk Terpstra, Engelum 2. B Veldman, Dronrijp 3. Tom van der Meer, Deinum

Uitslag Kampioenschap van Menaldumadeel langebaan voor heren vanaf 18 jaar (500 en 1500 meter)

op 22 december 19878 ( 7 deelnemers)

1. Marius Aalbers, Dronrijp 2. Herman Klumper, Menaldum3. Ale Boomsma, Dronrijp

Tevens werd er nog een 2 ronden wedstrijd voor jongens verreden t/m 16 jaar

1. Gert Jan Hiemstra – 2. Gabe Schaaf 3. Wietse van der Weij

Uitslag van de 5 ronden wedstrijd voor heren ( 17 jaar en Ouder)

1. Ypke Bouma 2. Arend Dijkstra 3 . Wiebe Wieling

Uitslag schoolwedstrijd op 23 februari 1978

Meisjes 6 en 7 jaar

1. Eeke de Vries 2. Annelies Ypenburg 3. Jolente de Navaro 4. Marjan de Roos

Jongens 6 en 7 jaar

1 Dennis Feenstra 2. Erwin Duursma 3. Jeroen de Vries

Meisjes 8 en 9 jaar

1.Elizabeth Dijkstra 2. Marian Klumper 3. Liesbeth Oosterhof 4. Anneke de Vries

Jongens 8 en 9 jaar

1.;. René Schaaf 2. Jan de Boer 3. Jeroen van der Akker 4. Jacob Fokkema

Meisjes 10, 11 en 12 jaar

1. Tite Dijkstra 2. Angeliek Braaksma 3. Geesje Zijlstra

Jongens 10, 11 jaar

1. Germ Pieter de Boer 2. Piet Oosterhof 3. Douwe de Boer

Jongens 12 en 13 jaar

1. Johan Scheffer 2. Marten Wijngaarden

Ronden wedstrijd meisjes klas 4 t/m 6:

1. Sietske de Vries 2. Tite Dijkstra 3. Caroline de Boer

Ronden wedstrijd jongens klas 4 t/m 6:

1.Germ Pieter de Boer 2. Douwe de Boer 3. Johan Scheffer

6.

Uitslagen van 1979

Uitslag kortebaan voor junioren , dames en heren op 18 januari 1979

Junioren:

1.Durk Oosterbos 2. Albert Walsweer 3. Klaas Boomsma 4 Alex van der Weide

Dames:

1.Zus Oosterbos 2. Thea Helder

Heren:

1. Ypke Bouma 2. Harry Duursma 3. Klaas Hiemstra 4. Durk Oosterbos

Uitslag van de H.A. Terpstra Marathon op 23 januari 1979

1. Anne Postumus, Lutjegast 2. Jeen van der Berg, Heerenveen, 3. Lykele Tadema, Joure 4. Bennie van der Weide, Heerenveen 5. Durk Albeda, Balk 6. Sint Bekkema, Boornbergum 7. Tonny Ferwerda, Bolsward

8. Sjoerd Fransbergen, Heerenveen 9. Auke Flapper, Weidum 10. Tette Hooghiemster, Leeuwarden

11. Tjeerd Uiterdijk, Koudum 12, Theunis Westerhuis, Workum 13, Willem Visser, Sneek 14. Jan Welles, Heerenveen

15. Henk Arends, Veenhoop

Uitslag van Kampioenschap van Friesland langebaan (550 m – 1500m en 5000), op donderdag 25 januari 1979

500m

1. Piet de Boer. Jellum (45.9)

2. Durk Albeda, Balk (47.0)

3. Oege Ferwerda, Stiens (47.9)

1500m

1. Tette Hooghiemster, Leeuwarden (2.36.8)

2. Piet de Boer, Jellum ( 2.39.5)

3.Douwe de Wit, Creil (2.40.3)

5000m

1. Carl Draayer, Nyemirdum (5.35.8)

2. Geert Veenstra, Heerenveen (542.50)

3. Tette Hooghiemster, Leeuwarden (5.43.6)

Kampioen van Friesland:

1. Carl Draayer, Nyemirdum (158.467)

2.Tette Hooghiemster, Leeuwarden (158.534)

3. Gerrit Veenstra, Heerenveen (160.550)

Uitslag van V.V. Foarút leden rijderij op 27 januari 1979

A junioren B junioren C junioren

1. Piet Schaaf 1. Gert Jan Hiemstra 1. Robert Postma

2. Durk Oosterbos 2. Klaas Guldemond 2. Robert Cats

3. Nanne de Vries 3. Minne Fokkema 3. Reinder Oosterbos

Marathon (5 ronden) Marathon ( 10 ronden)

1. Klaas Boomsma 1. Robert Postma

2. Lykele Bleekveld 2. Piet Schaaf

3. Robert Cats 3. Gert Jan Hiemstra

Minne Fokkema

7

Uitslag van een gezamelijke langebaan afval wedstrijd door V.V. Foarút , V.V.V. Menaem en ijsclub D.O.W

op maandag 29 januari 1979 ( 36 deelnemers)

1. Herman Klumper 2. Ypke Bouma 3. Ale Boomsma 4. Klaas Hiemstra

Uitslag van de gemeentelijke schoolschaats wedstrijd op zaterdagmiddag op 10 februari 1979,

na een pauze van 15 jaar.

Deelnemende scholen waren:

1. O.L.S. Marssum 6. O.L.S. Beetgumermolen

2. C.N.S. Deinum 7. O.L.S. Berlikum

3. O.L.S. Dronrijp 8. C.V.O Menaldum

4. R.K.S. Dronrijp 9. O.L.S. Menaldum

5. C.N.S. Berlikum

Aantal deelnemers 62 meisjes en 64 jongens

Ronden wedstrijd: +/- 20 meisjes en +/- 24 jongens

Meisjes 6 en 7 jaar

1. Anneke Andela (R.K.S Dronrijp) 2. Oeke Veltman (R.K.S Dronrijp)

3. Janneke Stienstra (O.L.S. Beetgumermolen) 4, Eeke de Vries (O.L.S. Menaldum)

Jongens 6 en 7 jaar

1. Arno Zijlstra (O.L.S. Dronrijp) 2. Martijn Alberda (C.V.O Menaldum)

3.Dennis Feenstra (O.L.S. Menaldum)

Meisjes 8 en 9 jaar

1.Elizabeth Dijkstra (O.L.S. Menaldum) 2. Baudien Veltman (R.K.S. Dronrijp) 3. Ida Bouma (O.L.S.Marssum)

Jongens 8 en 9 jaar

1.Henk Alberda (R.K.S. Dronrijp) 2. Piet Kuipers (O.L.S. Beetgumermolen) 3. Jan Boomsma (C.V.O Menaldum)

Meisjes 10 en 11 jaar

1. Marja van Schepen (O.L.S. Beetgumermolen) 2. Hermien Veltman (R.K.S. Dronrijp)

3.Tineke Dijkstra (R.K.S. Dronrijp)

Jongens 10 en 11 jaar

1.Tepko Zijlstra (O.L.S. Beetgumermolen) 2. Germ P de Boer (O.L.S. Menaldum)

3.J an A Spaanstra (O.L.S. Berlikum) 4. Robert Knol (C.N.S. Berlikum)

Meisjes 12 en 13 jaar

1. Hilda Veltman (R.K.S. Dronrijp) 2. Annemarie van Erp (O.L.S. Menaldum)

3. Claudia Hamet (O.L.S. Beetgumermolen)

Jongens 12 en 13 jaar

1. Johan Scheffer ( O.L.S. Menaldum) 2. Carl Kos (O.L.S. Beetgumermolen) 3. Walter Miedema (O.L.S. Berlikum)

4. Jan Veltman ( R.K.S. Dronrijp)

2 ronden Meisjes 3 ronden jongens

1. Sietske de Vries (O.L.S. Menaldum) 1. Germ P de Boer (O.L.S. Menaldum)

2. Saakje Hofman (O.L.S. Dronrijp) 2. Johan Scheffer (O.L.S. Menaldum)

3. Hilda Veltman ( R.K.S. Dronrijp) 3. Menno Zwier (O.L.S. Beetgumermolen)

8.

Uitslagen van 1980

Uitslag leden estafette kortebaan op woensdag 16 januari 1980

Aantal deelnemers: 14 dames en 28 heren

1. Arend Dijkstra – Klaske Houtsma – Herman Wassenaar

2. Klaas Boomsma – Thea Helder – Herman Klumper

3. Peter Rinsma – Sherron Postm – Koos Faber

4.Andries Fokkema – Hanny Dijkstra – Henk Giesing

Uitslag Kampioenschap van Friesland voor junioren C en D (jongens en meisjes)

op donderdag 17 januari 1980

Meisjes D 500m 1000m Totaal

1. Hilly Terpstra, Wirdum 53.3 (1) 152. 2 (1) 109.400

2. Vera Terpstra, Jelsum 56.6 ( 2/3) 153. 5 (2) 113.350

3. Marijke Reitsma, Cornjum 56.6 ( 2/3) 2.07.0 (4) 120.100

Jongens D

1. Roelof Bosma, Ureterp 50.7 (1) 1.47.6 (1) 104.500

2.Kees Hoekstra, Heerenveen 51.5 (1/2) 1.48.7 (2) 105.850

3.Rinse Bouïus, Kootstertille 52.8 (5) 1.51.3 (3) 108.450

Meisjes C

1. Djoeke Kroeze, Sneek 54.6 (1) 1.57.0 (1) 113.100

2..Grietje Boomsma, Minnertsga 55.1 (2) 1.57.6 (3) 113.900

3.Monique Doutje, Harlingen 56.8 (3) 158.2 (4) 115.900

Jongens C 500m 1500M

1. Tjerk Terpstra, Engelum 46.6 (1) 2.31.3 (1) 97.033

2. Mark Melissen, Akkrum 47.8 (3) 2. 36.4 (2) 99.933

3. Jan Reitsma, Cornjum 47.5 (2) 2.38.5 100.333

Uitslag schoolschaatswedstrijd op vrijdag 18 januari 1980

Meisjes 6 en 7 jaar

1.Jolanda Roersma 2. Hilda Bouma 3. Sjoukje Blaauw

Jongens6 en 7 jaar

1.Jan Giesing. 2 Johan Halbesma 3. Jan Willem Bokma

Meisjes 8 en 9 jaar

1. Elizabeth Dijkstra 2. Eeke de Vries 3. Jellie An Grijpma

Jongens 8 en 9 jaar

1.René Schaaf 2. Jacob Fokkema 3. Martijn Albeda

Meisjes 10 en 11 jaar

1. Tite Dijkstra 2. Gretha de Boer 3. Francis van Gorsel

Jongens 10 en 11 jaar

1. Peter Heeringa 2. Kees Zijlstra 3. Jan Boomsma

Meisjes 12 jaar

1.Caroline de Boer

Jongens 12 jaar

1. Piet Oosterhof 2. Marcel van der Werff

2 ronden wedstrijd meisjes 10, 11 en 12 jaar

1.Caroline de Boer 2. Tite Dijkstra 3. Thea Oudendag

3 ronden wedstrijd jongens 10, 11 en 12 jaar

1. Douwe de Boer 2. Piet Oosterhof 3. Peter Heeringa

9.

Uitslag kampioenschap van Menaldumadeel voor heren van 18 jaar langebaan (500 en 1500 meter) op vrijdag 18 januari 1980

(11 deelnemers)

1 .Marius Aalbers, Dronrijp 2. Herman Klumper, Menaldum 3. Ale Boomsma, Dronrijp

Uitslag kortebaan wedstrijd voor leden op zaterdag 19 januari 1980

Meisjes ( 9 deelnemers)

1.Klaske Houtsma 2. Sherron Postma 3. Angelique Braaksma

Jongens (14 deelnemers)

1.Gert Jan Hiemstra 2. Chris van Erp 3. Minne Fokkema 4. Johan Scheffer

Heren ( 10 deelnemers)

1. Herman Klumper 2. Koos Faber 3. Klaas Hiemstra

2 ronden wedstrijd meisjes

1 .Klaske Houtsma 2. Thea Helder 3. Baukje Helder

4 ronden wedstrijd jongens

1.Johan Scheffer 2. Germ Pieter de Boer 3. Bavius Bleekveld

Uitslagen van 1982

Uitslag van ledenestafette wedstrijd op maandag 11 januari 1982

Er hadden 17 drietallen zich opgegeven.

1. Herman Klumper -Trijntje van Berkum – de Boer – Jan Berg

2. Klaas Hiemstra – Tite Dijkstra – Albert Walsweer

3. Catharinus van Seijst – Wietske Baarda – Hofman – Peter Rinsma

Uitslag van Schoolwedstrijd op dinsdag 12 januari 1982

Meisjes 6 en 7 jaar

1. Angelique de Vries 2. Petra de Boer 3. Christina Stienstra 4. Jantje de Boer

Jongens 6 en 7 jaar

1. Eelco Hallema 2. Sietse Bouma 3. Jurjen Jan Koopal

Meisjes 8 en 9 jaar

1. Bettie de Boer 2. Jolanda Roersma 3. Hilda Bouma

Jongens8 en 9 jaar

1. Jan Giesing 2. Pieter Hallema 3. Johan Halbesma

Meisjes 10 en 11 jaar

1. Elizabeth Dijkstra 2. Eeke de Vries 3. Karin Berg 4. Simone Pasveer

Jongens10 en 11 jaar

1. Jekmer Boomsma 2. Jeroen van der Akker 3. Frank Yvo van Erp

Meisjes 12 en 13 jaar

1. Tineke de Boer 2. Anke Bleekveld 3. Eelkje Grendel

Jongens 12 en 13 jaar

1. Henry Hylkema 2. Gertin Alberda

2 ronden wedstrijd meisjes

1.Elizabeth Dijkstra 2. Tineke de Boer 3. Eelkje Grendel

3 ronden wedstrijd Jongens

1.Thomas Grendel 2. Douwe Henk Walsweer 3. Durk de Boer

10.

Uitslag van het kampioenschap van Menaldumadeel voor heren van 18 jaar en ouder (500m en 1500m) op dinsdag 12 januari 1982

(19 deelnemers)

Helaas moest Tjerk Terpstra worden afgewezen, daarhij de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt.

500 m 1500m Totaal

1. Herman Klumper, Menaldum 48.9 2.50.1 105.600

2 Jan Bakker, Engelum 49.0 2.53.4 106.800

3. Ale Boomsma 51.4 2.53.4 109.200

Uitslag van de H. A. Terpstra langebaan afvalwedstrijd voor mannen op woensdag 13 januari 1982

Aantal deelnemers: 19

A rijders:

1. Yep kramer, Oudeschoot f,150,00

2. Oege Ferwerda, Stiens f 100,00

3. Durk Albeda, Balk f 75,00

4.Jacob Heskinga, Workum f 50,00

B rijders:

1. Piet de Boer, Jellum f 50,00

2. Jildert Anema, Drachten f 40,00

3.Tette Hooghiemster, Leeuwarden f 30,00

4. Henk Bruinsma, Lemmer f 20,00

Door het bestuur en enkele toeschouwers werd nog vlot f 100,00 op tafel gebracht, waarna 14 rijders bereid werden gevonden nog een wedstrijd over 10 ronden te rijden.

Uitslag:

1. Oege Ferwerda, Stiens f 40,00

2. Yep kramer, Oudeschoot f 30,00

3. Jildert Anema, Drachten f 20,00

4. Piet de Boer, Jellum f 10,00

Uitslag van de G.P de Boer en ZN Marathon op donderdag 14 januari 1982

( 26 deelnemers)

1. Bennie van der Weide, Heerenveen 2. Douwe de Boer, Waaxens 3. Tjeerd Uiterdijk, Koudum

4. Rein Jonker, Wijtgaard 5. Brent Tigchelaar, Lemmer 6. JohnnyBakker, Tjalleberd 7. Jacob Boersma, Balk

8.Symen Albada, Harich 9. Jeen Falkena, harich 10. Willen Ten Boom, Joure

11.Sjoerd Fransbergen, Heerenveen 12,. Koop Talen, Heerenveen 13. Jappie vn Dijk. Wyckel (op 1 ronde)

14.Eeuwe de Vries, Oudkerk (op 1 ronde) 15. flip van der Meer, Jubbega (op 2 ronden)

Douwe de Boer pakte alle eerste premies en werd tevens uitgeroepen tot strijdlustige rijder.

Koop Talen kwam zodanig ten val, dat zijn nieuwe schaats krom was. Hij kreeg de pech prijs.

11.

Uitslag van een leden estafette wedstrijd op vrijdag 15 januari 1982.

Er hadden zich 12 drietallen opgegeven.

1.Minne Fokkema – Janny Bakker – Maarten Vielvooye

2.Jan tTnga – Klasien Ganzinga – Reinder Oosterbos

3. Andries Fokkema – Anneke Zijlstra – Alex van der Weide

Voor de leden van 18 jaar en ouder was er een prikslee wedstrijd, er deden 14 paren mee.

1. Piet Schaaf – Klaske Houtsma

2. Jan Baarda – Trijntje van Berkum- de Boer

3.Ypke Bouma- Ytje de Vries

4. Piet Baarda – Irma Keulen

Uitslag van de Tj Tjoelker rijderij voor schoolkinderen op zaterdag 16 januari 1982

Meisjes 6 en 7 jaar

1.Petra de Boer 2. Annet van der Wal 3. Albertina Bijlsma

Jongens 6 en 7 jaar

1. Serge Aanstoot 2. Klaas Harm Wiggermans 3. Eelco Hallema

Meisjes 8 en 9 jaar

1.Bettie de Boer 2. Jolanda Roersma 3. Helma Meulenkamp

Jongens 8 en 9 jaar

1. Johan Halbesma 2. Tiede van der Wal 3. Fokke de Boer

Meisjes 10 en 11 jaar

1.Elizabeth Dijkstra 2. Eeke de Vries 3. Jikkie Groeneveld 4. Jellie Hiemstra

Jongens 10 en 11 jaar

1. Atte de Jong 2. Dirk de Boer 3. Jacob Fokkema

Meisjes 12 jaar en ouder

1.Tineke de Boer 2. Eelkje Grendel

Jongens 12 jaar en ouder

1. Henry Hylkema 2. Gertin Alberda

2 ronden meisjes

1.Tineke de Boer 2. Elizabeth Dijkstra 3. Eelkje Grendel

3 ronden jongens

1. Atte de Jong 2. Henry Hylkema

Op van maandag 18 januari 1982 werd door ijsclub Ritsuma uit Marssum op onze baan het kampioenschap van Menaldumadeel kortebaan jongens, 15, 16 en 17 jaar verreden ( 14 deelnemers)

Uitslag:

1.Robert Postma , Deinum 2. Eddie de Vries, Dronrijp 3. Age de Vries, Deinum 4. Chris van Erp, Menaldum

12.

Uitslagen van 1983

Uitslag van de wedsrrijd voor schoolkinderen op vrijdag 18 februari 1983

Meisjes 6 en 7 jaar

1.Renske van Weperen 2. Nienke de Vries 3. Corina Halbesma 4. Shila Nauta

Jongens 6 en 7 jaar

1.Jan Willem Weerman 2. Erik de Jong 3. Rinse Baarda

Meisjes 8 en 9 jaar

1. Anja Tolsma 2. Christina Stienstra 3. Boukje de Vries

Jongens 8 en 9 jaar

1. Serge Aanstoot 2. Johan Halbesma 3. Nico Ypenburg

Meisjes 10 en 11 jaar

1. Bettie de Boer 2. Cynthia Wentink 3. Daniëlle Schaapman

Jongens 10 en 11 jaar

1.Thomas Grendel 2. Dirk de Boer 3. Johan van der Meer

Meisjes 12 en 13 jaar

1.Anke Bleekveld 2. Wyjanda Bootsma 3. Anneke de Vries

Jongens 12 en 13 jaar

1.Jacob Fokkema 2. Willem Jan Nachtnebel

1 ronde Meisjes

1.Annemartha van der Mei 2. Bettie de Boer 3. Simone Pasveer

2 ronden jongens

1.Thomas Grendel 2. Jan Giesing 3. Durk de Boer

Uitslagen van 1985

Uitslag van een een ledenestafette wedstrijd op maandag 14 januari 1985

Er hadden zich 9 jongens en 9 meisjes opgegeven.

1.Tite Dijkstra en Douwe de Boer 2. Elizabeth Dijkstra en Jacob Fokkema 3. Judith Oudendag en René Schaaf

Vanaf 17 jaar hadden 13 dames en 26 heren zich opgegeven

1. Klaas Boomsma –Tite Dijkstra (bijgeloot)- Hans Bootsma

2. Piet Douma – Trijntje van Berkum – Andries Fokkema

3. Hotse van Stralen – Klaske Fokkema – Albert Walsweer

Uitslag selctie wedstrijd estafette voor het kampioenschap van Menaldumadeel

1. Klaas Hiemstra – Klaske Fokema – Ypke Bouma

2.Arend Dijkstra – Elizabeth Dijkstra – Herman Klumper

Uitslag van de bakkerij Tjoeker rijderij op woensdag 16 januari 1985

Meisjes 6 jaar ( 20)

1. Reina Boerrigter 2.Thea Zondervan 3. Annet Hiemstra

Jongens 6 jaar (17)

1.Alexander Pasveer 2. Leon Koudenburg 3. Simon van der Meule 4. Johan Oenema

Meisjes 7 en 8 jaar (14)

1. Nienke de Vries 2. Johanneke Blauw 3. Alies van Weperen 4. Trienke Rodenhuis

Jongens 7 en 8 jaar

1.Arjen Heida 2. Jelmer Posthuma 4. Sipke Douma

13.

Meisjes 9 en 10 jaar (28)

1.Albertina Bijlsma 2. Petra de Boer 3. Lenie Oosterhof 4. Annet van der Wal

Jongens 9 en 10 jaar (36)

1.Arie de Jong 2. Eelco Hallema 3. Sven Aanstoot

Meisjes 11 en 12 jaar (18)

1. Annemartha van der Mei 2. Cobi Zijlstra 3. Daniëlle Wielinga

Jongens 11en 12 jaar ( 15)

1.Johan Halbesma 2. Arjen Boomsma 3. Boris Brink 4. Simon Minnesma

Uitslag van de H.A. Terpstra langebaanafval wedstrijd op woensdag 16 januari 1985

Aantal deelnemers 32

A rijders:

1. Jan Bakker, Wijnjewoude 9 pnt

2. Tjerk Terpstra Engelum 8 ½ pnt

3. Klaas de Vries Franeker 5 ½ pnt

4. Sietse van Zuiden Jorwerd 5 pnt

B rijders:

1. Oege Ferwerda Sties 9 pnt

2. Peter Palma Uretep 8 ½ pnt

3. Menno Poelstra Tjerkwerd 7 pnt

4. Simon Nicolai Leeuwarden 6 pnt

Uitslag Kampioenschap estafette van Menaldumadeel op donderdag 17 januari 1985

1. Menaldum 1: Klaas Hiemstra – Klaske Fokkema – Ypke Bouma

2. Dronrijp 1: Tamme Veltstra – Boudine Veltman – Ale Boomsma

3. MenaldumII: Arend Dijkstra – Elizabeth Dijkstra – Heman Klumper

Uitslag wedstrijd voor schoolkinderen op vrijdag 18 januari 1985

Meisjes Klas 1

1. Deborah Boomsma 2. Reina Boerrigter 3. Annette Hiemstra 4. Mirjam Hermanides

Jongens Klas 1

1. Taco Osinga 2. Simon van der Meulen 3. Alef van der Wal 4. Leon Koudenburg

Meisjes Klas 2/3

1. Corina Halbesma 2. Alies van Weperen – Yvonne Hoekstra

Jongens Klas 2/3

1. Tseard Fokkema 2. Robin Feenstra – 3. Arjen Heida 4. Ludger Boerrigter

Meisjes Klas 4/ 5

1. Albertine Bijlsma 2. Annet van der Horn 3. Petra de Boer

Jongens Klas4/ 5

1. Arie de Jong 2. Eelco hallema 3. Sietse Bouma

Meisjes Klas 6

1. Annemartha van der Mei 2. Cobi Zijlstra 3. Sjoukje Blaauw

Jongens Klas 6

1. Johan Halbesma 2. Bennie Kampert 3. Tiede van der Wal

Klas 4/5/6, 2 ronden meisjes

1.Annemartha van der Mei 2. Anja Tolsma 3. Sjoukje Blaauw 4. Jildou Sytema

Klas 4/5/6, 3 ronden jongens

1. Arie de Jong 2. Boris Brink 3. Eelco Hallema 4. Hendrik Sytema

14.

Uitslag ledenwedstrijd op maandag 28 januari 1985

Vanaf lagereschool tot 14 jaar.

Meisjes (5)

1.Liesbeth Dijkstra 2. Astrid van der Akker

Jongens

1. Thomas Grendel 2. Durk de Boer 3. Erwin Duursma

15 / 16 jaar (4)

1. Kees Zijlstra 2. Douwe Walsweer

15 jaar en ouder Dames (10)

1. Bina Ydema 2. Tineke de Boer 3. Akke Faber

17 jaar en ouder Heren (9)

1.Klaas Hiemstra 2. Klaas Boomsma 3. Albert Walsweer

Uitslag kampioenschap van Menaldumadeel voor schoolkinderen op woensdag 13 februari 1985

Jongens 6 en 7 jaar (25 )                                                      Meisjes 6 en 7 jaar (27)

1. Jelmer Posthuma

C.V.O. Menaldum

1. Tanja Kuiphof

C.N.S. Deinum

2. Taco Osinga

C.V.O. Menaldum

2. Alies van Weperen

O.L.S. Menaldum

3. Auke van der Graaf

C.N.S. Berlikum

3.Anneke Jorritsma

O.L.S. Dronrijp

4. Sybrand Tjoelker

O.L.S. Dronrijp

4. Madelon Terpstra

O.L.S. Beetgumermolen

Jongens 8 en 9 jaar (30)                                                      Meisjes 8 en 9 jaar (33)

1. Gerlof Giesing

O.L.S. Marssum

1.Anja Siderius

O.L.S. Berlikum

2. Arjen Heida

O.L.S. Menaldum

2. Pauline Bakker

C.N.S. Berlikum

3. Jouke Tuinstra

O.L.S. Berlikum

3. Marjanne van Hout

C.N.S. Berlikum

4. Robin Feenstra

O.L.S. Menaldum

   

Jongens van 10 en 11 jaar (32)                                              Meisjes 10 en 11 jaar (28)

1. Arie de Jong

C.V.O. Menaldum

1.Fiona Spaanstra

O.L.S. Berlikum

2. Gerrit Dijkstra

C.B.S. Beetgumermolen

2. Anja Tolsma

C.V.O. Menaldum

3. Johan Halbesma

O.L.S. Menaldum

3. Ingrid Runia

O.L.S. Berlikum

   

4. Julia Hoekstra

R.K.S. Dronrijp

Jongens van 12 jaar en ouder (19)                                       Meisjes van 12 jaar en ouder ( (12)

1. Martin van Ekelenburg

R.K.S. Dronrijp

1. Annemartha van der Mei

O.L.S. Menaldum

2. Roland Weistra

O.L.S. Beetgumermolen

2. Hetty Hofman

O.L.S. Deinum

3. Jan van der Wal

C.N.S. Deinum

3. Claudia Hensbroek

O.L.S. Beetgumermolen

Ronden wedstrijd Jongens                                                  Ronden wedstrijd Meisjes

1.Arie de Jong

C.V.O. Menaldum

1. Fiona Spaanstra

O.L.S. Berlikum

2. Martin Veeman

O.L.S. Berlikum

2. Annemartha van der Mei

O.L.S. Menaldum

3. Johan Halbesma

O.L.S. Menaldum

3. Nynke Jellesma

O.L.S. Berlikum

Schoolkampioen ( wisselbeker)

O.L.S. Berlikum en C.V.O. Menaldum ( escaquo)

15.

Uitslag marathon op op woensdag 13 februari 1985 (51 deelnemers)

1. Jan Roelof Kruithof

Havelte

2. Koop Talen

Heerenveen

3. Henri Ruitenberg

Oldebroek (op een ronde)

4. Oege Ferwerda

Stiens

5. Piet Manden

Wasperveen

6. (Dolle) Dries van Wijhe

Kerkdorp

7. Anne Postmus

Lutjegast

8. Rein Jonker

Wijtgaard

9. Bennie van der Weide

Heerenveen

10. Peter de Vries

Heerenveen

11. Evert van Benthem

Sint Jansklooster

12. Jan van der Meulen

Stiens

13. Jan Eise Kromkamp

Oldeholtpade

14. Jeen van der Berg (58)

Heerenveen

15. Jan Wessels

Markelo

16. Klaas Sminia

Woltersmeer

17. Wieger Oosterwoud

Ureterp

18. Sjoerd Fransbergen

Heerenveen

19. Sietse van Zuiden

Jorwerd

20. Bernardus Gijzen

Balk

De premie van f 100,00 voor een ronde uitlopen was voor Jan Roelof Kruithof

Henri Ruitenberg pakte 6 eerste premies ( f 40,00)

De fles Beereburg voor de strijdlustige rijder was voor Piet Manden en de fles Beerenburg voor de pechvogel was voor Marten Hoekstra

Uitslag van de keine marathon op de vaart voor de jeugd op woensdag 20 februari 1985

5 kilometer t/m 12 jaar

Jongens                                    Meisjes

1. Arie de Jong

1. Annemartha van der Mei

2. Boris Brink

2. Anja Tolsma

3. Eelco Hallema

3. Albertine Bijlsma

10 kilometer vanaf 12 jaar

Jongens                                     Meisjes

1. Hilbrand de Vries

1. Eeke de Vries

2. Jan Boomsma

2. Anneke de Vries

3. Thomas Grendel

3. Eelkje Grendel

16.

Uitslagen 1986

Uitslag schoolschaats wedstrijd op vrijdag 7 februari 1986

Meisjes groep 5 (23 )                                                           Jongens groep 5 ( 29)

1. Alies van Weperen

1. Jelmer Posthuma

2. Monique Klumper

2. Jelmer Sytema

3. Sytske Baarda

3. Hendrik Tolsma

 

4. Tseard Kingma

Meisjes Groep 6 (21)                                                             Jongens groep 6 (26)

1. Corina Halbesma

1. Tseard Fokkema

2. Alette Dijkstra

2. Wouter Stroetinga

3. Marsja van Bijleveld

3. Peter van der Meulen

Meisjes Groep 7 (15)                                                            Jongens groep (20)

1. Sheila Nauta

1. Sietze Bouma

2. Alie van der Wal

2. Folkert Bouma

3. Rixt Walda

3. Johan van der Wal

4. Leny Oosterhof

 

Meisjes Groep 8 (21)                                                             Jongens groep 8 (22)

1. Daniëlle Pasveer

1. Arie de Jong

2. Christiena Stienstra

2. Eelco Hallema

3. Jildou Sytema

3. Boris Brink

2 ronden meisjes                                                                   3 ronden jongens

1. Daniëlle Pasveer

1. Arie de Jong

2. Albertine Bijlsma

2. Siete Bouma

3.Jildou Sytema

3.Eelco Hallema

Uitslag van de estafette wedstrijd op vrijdag 7 februari 1986

Er hadden zich 9 dames en 18 heren opgegeven

1. Tetman de Boer

Klaske Fokkema – Houtsma

Ypke Bouma

2. Andries Fokkema

Astrid van der Akker

Herman Klumper

3. Jan Giesing

Tineke de Boer

Henk Smid

Uitslag van H. A. Terpstra langebaan afvalwedstrijd ( 19 deelnemers) op zaterdag 8 februari 1986

A Rijders                                                                                B Rijders

1. Tjerk Terpstra

Engelum

1. Sjouke de Groot

Hylaard

2. Piet de Boer

Jellum

2. Floris Bijlsma

Warga

3. Kees Hoekstra

Heerenveen

3. Jan Bakker

Engelum

4. Feike Duin

Gorredijk

4. Bernard Munsterman

Leeuwarden

17.

Uitslag Marathon op maandag 10 februari 1986

1. Wijnand Kooiman

Ammersloot

2.Bennie van der Weide

Heerenveen

3. Jan Bakker

Wijnjewoude

4. Jan Wedman

Heerrenveen

5. Lykele Tadema

Joure

6. Wieger Oostervoortc (op een ronde)

Ureterp

7. Piet de Boer

Jellum

8. Henk Langenberg

Lemmer

9. Jentje de Glee

Rottum

10. Eeltje Visser

Broeksterwoude

11. Franke Bouwstra

Scharsterbrug

12. Theun Boersma

Steggerda

13. Sjoerd Fransbergen

Heerenveen

14. Sjouke Zonderland

Spanneburg

15. G.J. Klein

Assendelft

16. Willem ten Boom

Joure

17. Klaas Kramer

Langelille

18. H v.d. Land

Drachten

19. Tanno Bok

Joure

1e premie voor een ronde uitlopen was voor Wijnand Kooiman

2e premie voor een ronde uitlopen was voor Lykele Tadema

Premie voor de strijdlustige rijder was voor Lykele Tadema

Pech prijs was voor Sjouke de Groot uit Hylaard

Uitslag van de bakkerij Tjoeljer wedstrijd voor schoolkinderen op woensdag 12 februari 1986

Meisjes groep 3 (9)                                      Jongens groep 3 (18)

1. Iris Strating

1. Pieter Otte Kingma

2. Lisette Gerlsma

2. Wout Niesen

3. Jantine Larooi

3. Marcel Stellingwerf

4. Annerie van Smeden

4. Wybren Dijkstra

Meisjes groep 4 (18)                                    Jongens groep 4 (16)

1. Deborah Boomsma

1. Alexander Pasveer

2. Reina Boerrigter

2. Hermando Nauta

3. Biaca Keizer

3. Hindrik Fokkema

 

4. Simon van der Meulen

Meisjes groep 5 + 6 (13)                             Jongens groep 5 + 6

1. Nynke de Vries

1. Robin Feenstra

2. Alette Dijkstra1

2. Tseard Fokkema

3. Gretha Oudmayer

3. Wouter Stroetinga

4. Sytske Baarda

4. Jan Willem Weerman

18

Meisjes groep 7 + 8 (19)                             Jongens groep 7 + 8

1. Daniëlle Pasveer

1. Eelco Hallema

2. Albertine Biijlsma

2. Sven Aanstoot

3. Jildou Sytema

3. Jan de roos

 

4. Sietse Bouma

2 ronden

1. Daniëlle Pasveer

1. Arie de Jong

2. Albertine Bijlsma

2. Eelco Hallema

3. Alie van der Wal

3. Boris Brink

4. Nynke Douma

4. Sietse Bouma

Uitslag selectie wedstrijd voor het kampioenschap van Menladumadeel estafette op

woensdag 12 februari 1986

Menaldum I : Herman Klumper

Klaske Fokkema Houtsma

Arend Dijkstra

Menaldum II: Klaas Hiemstra

Liesbeth Dijkstra

Klaas Boomsma

Reserves:

Tite Dijkstra

Jeroen van der Akker

Uitslag schoolwedstrijd voor de lagere klassen op donderdag 13 februari 1986

Meisjes Groep 3                                            Jongens groep 3

1. Iris Strating

1. Wybren Dijkstra

2. Lisette Gerlsma

2. Pieter Otte Kingma

3. Annerie van Smeden

3. Peter Sierius

4. Bonny Douma

4. Wout Niesen

Meisjes groep 4                                            Jongens groep 4

1. Jehanne Blaauw

1. Alexander Pasveer

2. Reina Boerrigter

2. Hermando Nauta

3. Maaike Fokkema

3. Hindrik Fokkema

4. Melanie Tjoelker

4. Taco Osinga

Uitslag kampioenschap van Menaldumadeel estafette op donderdag 13 februari 1986

Deelnemende ijsclubs: Beetgumermolen, Berlikum, Deinum, Dronrijp, Marssum em Menaldum

1. Menaldum II: Klaas Hiemstra – Liesbeth Dijkstra en Klaas Boomsma

2. Menaldum I: Herman Klumper – Klaske fokkema Houtsma en Arend Dijkstra

3. Berlikum 1: René van Dijk – Harma Smeding en Geert Schiphof

19.

Uitslag van het kampioenschap van Menaldumadeel langebaaan voor dames 15 jaar e.o. Heren junioren 15, 16 en 17 jaar en Heren 18 jaar e.o. Op maandag 17 februari 1986.

Dames (8) 500 en 1000 m

1. Grietje de Haan

Engelum

2. Heleen de Jong

Schingen

3. Klaske Fokkema Houtsma

Menaldum

4. Janneke Bergsma

Marssum

Junioren (6) 500 en 1000 m

1. Jan Boomsma

Dronrijp

2. Gjalt Biesma

Berlikum

3. Femme Feenstra

Dronr

4. Douwe de Boer

Menaldum

Heren (9) 500 en 1000 m

1. Tjerk Terpstra

Engelum

2. Jan Bakker

Engelum

3. André Spaanstra

Berlikum

4. Herman Klumper

Menaldum

Uitslag kampioenschap van Menaldumadeel voor schoolkinderen op woensdag 19 februari 1986

Meisjes t/m 7 jaar (25)                                                         Jongens t/ 7 jaar (26)

1. Maaike Fokkema

O.B.S. Menaldum

1. Auke van der Graaf

C.B.S. Berlikum

2. Deborah Boomsma

C.B.S. Menaldum

2. Rein Schiphof

O.B.S. Berlikum

3. Iris Strating

O.B.S. Menaldum

3. Hermando Nauta

C.B.S. Menaldum

4. Titia Sybrandy

O.B.S. Marssum

4. Hindrik Fokkema

O.B.S. Menaldum

Meisjes 8 en 9 jaar (29)                                                       Jongens 8 en 9 jaar (32)

1. Marrit van Asperen

C.B.S. Beetgumermolen

1. Jelmer Posthuma

C.B.S. Menaldum

2. Ria Siderius

O.B.S. Beetgumermolen

2. Wietse Dijkstra

O.B.S. Beetgumermolen

3. Alleta Dijkstra

O.B.S. Menaldum

3. Willem Koopal

O.B.S. Dronrijp

4. Nynke de Jong

O.B.S. Beetgumermolen

4. Roelof J Berga

C.B.S. Berlikum

Meisjes 10 en 11 jaar (37)                                                    Jongens 10 en 11 jaar (35)

1. Pauline Bakker

C.B.S. Beetgumermolen

1. Eelco Hallema

O.B.S. Menaldum

2. Anja Siderius

O.B.S. Berlikum

2. Sietse Bouma

O.B.S. Menaldum

3. Annemarie Hosper

C.B.S. Beetgumermolen

3. Nico Ypenburg

O.B.S. Menaldum

4. Nynke Jellesma

O.B.S. Berlikum

4. Arno Riekoorn

C.B.S. Dronrijp

Meisjes 12 jaar en ouder (18)                                               Jongens 12 jaar en ouder (22)

1. Fiona Spaanstra

O.B.S. Berlikum

1. Boris Brink

C.B.S. Menaldum

2. Tineke Wassenaar

C.B.S. Beetgumermolen

2. Anne Kemker

C.B.S. Beetgumermolen

3. Simone Algra

C.B.S. Berlikum

3. Herman G Vlasma

C.B.S. Beetgumermolen

   

4. Ronald Zwanenburg

O.B.S. Beetgumermolen

20.

Ronden wedstrijd ( 35)

Meisjes                                                                                    Jongens

1. Fiona Spaanstra

O.B.S. Berlikum

1. Boris Brink

C.B.S. Menaldum

2. Daniëlle Pasveer

C.B.S. Menaldum

2. Arie de Jong

C.B.S. Menaldum

3. Nellie Groeneveld

C.B.S. Berlikum

3. Sietse Bouma

O.B.S. Menaldum

Schoolprijzen :

1. C.B.S. Menaldum

16 p

2. O.B.S. Menaldum

12 p

3. O.B.S. Berlikum

10p

Uitslag prikslee wedstrijd voor leden op woensdag 19 februari 1986

Tot 30 jaar (16)

Dames                                    Heren

1. Liesbeth Dijkstra

1. Jan Berg

2. Atje Terpstra

2. Piet Schaaf

3. Tineke de Boer

3. Henry Hylkema

30 jaar en ouder

Dames                                  Heren

1. Sita Tjoelker

1. Louw Kodde

2. Hanny Dijktra Kooistra

2. Tjise Tjoelker

3. Sijke Baarda van der Wal

3. Jan Rinsma

Uitslagen 1987

Uitslag leden wedstrijd voor dames en heren op dinsdag 13 januari 1987

Deelnemers 13 dames en 22 heren

Vanaf lagere school t/m 13 jaar

Meisjes (3)                                 Jongens (6)

1. Mabel Aaanstoot

1. Serge Aanstoot

 

2. Boris Brink

14 t/m 16 jaar

Meisjes (4)                             Jongens (8)

1. Anne Martha van der Mei

1. Jeroen van der Akker

2. Astrid van der Akker

2. Tetman de Boer

Dames (6)                             Heren (7)

1. Elizabeth Dijkstra

1. Ypke Bouma

2. S Ydema

2. Alex van der Weide

21.

Uitslag langebaan afvalwedstrijd op woensdag 14 januari 1987

A rijders                                                                                B rijders

1. Sies Uilkema

Heerenveen

1. Ruurd Zijlstra

Schettens

2. Tjerk Terpstra

Engelum

2. René Hak

Drachten

3. Piet de Boer

Jellum

3. Edward Mertman

Oldehotlpade

4. Gerrit Hopma

Warga

4. Sytse van Zuiden

Jorwerd

Uitslag marathon kampioenschap van Friesland op woensdag 19 januari 1987

Deelnemers: 7 dames en 52 heren

Dames:

1. Tilly Alderts

Heerenveen

2. Sjoukje Kremer Dam

Heerenveen

3. Swaentsje de Boer

Oostermeer

4. Jitske Nauta

Stiens

5. Elske van der Meer

Jubbega

6. Jelly Bakker

Rottum

7. Siska Bouma

Heerenveen

Heren:

1. Rein Jonker

Wijtgaard

11. Eeuwe de Vries

Oudkerk

2. Tanno Bok

Joure

12. Oege Ferwerda

Stiens

3. Jan Eise Kromkamp

Oldeholtpde

13. Henk Langenberg

Lemmet

4. Peter de Vries

Heerenveen

14. Douwe de Boer

Waaxens

5. Koop Talen

Heerenveen

15.Sjoerd Fransbergen

Heerenveen

6. Piet de Boer

Jellum

16. Jan van der Meulen

Stiens

7. Jan Bakker

Wijnjewoude

17. Wigle de Vries

Scherpenzeel

8. Bernardus Gijzen

Balk

18. Sjouke Zondeland

Spannenburg

9. Jan van Berkum

Irnsum

19. Lammert soet

Nieuwehorne

10. Henk Sikma

Oudkerk

20. Auke Flapper

Weidum

Uitslag Schoolschaats wedstrijd van de o.b.s. en c.b.s op dinsdag 20 januari 1987

Groep 3 meisjes                         Groep 3 jongens             Groep 4 meisjes            Groep 4 jongens

1. Elize Bralts

1. Sipke de Vries

1. Iris Strating

1. Wybren Dijkstra

2. Brechtje Vermaat

2. Alexander Grendel

2. Melanie Tjoelker

2. Arnoud Lootsma

3. Agnes Baarda

3. Anne Vogel

3. Jantine Larooi

3. Pieter Otte Kingma

 

4. Peter van der Wal

 

4. Dahlan Baron

Groep 5 meisjes                          Groep 5 jongens           Groep 6 meisjes           Groep 6 jongens

1. Jehanne Blaauw

1. Hermando Nauta

1. Alies van Weperen

1. Dirk van der Wal

2. Maaike Fokkema

2. Marcel Vriesema

2. Sietske Baarda

2. Jelmer Sytema

3. Francien Nachtnebel

3. Kees Jan de Jong

3. Grtha Oudmeijer

3. Trinus de Jong

     

4. Dirk Giesing

22.

Groep 7 meisjes                      Groep 7 jongens              Groep 8 meisjes             Groep 8 jongens

1. Corina Halbesma

1. Robin Feenstra

1. Sheila Nauta

1. Sietse Bouma

2. Nynke de Vries

2. Tseard Fokkema

2. Renske van Weperen

2.Folkert Bouma

3. Masha van bijleveld

3. Sander Huisma

3. Alie van der Wal

3. Aart Terpstra

     

4. Erik de Jong

2 ronden wedstrijd groep 6. 7 en 8 meisjes                   3 ronden wedstrijd groep 6. 7 en 8 jongens

1. Alie van der Wal

1. Sietse Bouma

2. Sheila Nauta

2. .Folkert Bouma

3. Judy Dekenga

3. Erik de Jong

4. Rixt Walda

4. Wouter Stroetinga

Uitslag leden estafette wedstrijd op maandag 2 februari 1987

T/m 16 jaar

1. Atte de Jong

Elizabeth Dijkstra

Jacob Fokkema

2. Jan Giesing

Fokeline van der Ploeg

Tetman de Boer

3. Jan Willem Bokma

Astrid van der Akker

Roelof Baarda

16 jaar en ouder

1. Ypke Bouma

Klaske Fokkema- Houtsma

Herman Klumper

2. Andries Fokkema

Tite Dijkstra

Arend Dijkstra

3. Kees Zijlstra

Akke Faber

Klaas Hiemstra

Uitslag selectie wedstrijd voor het kampioenscjhap van Menaldumadeelmaandag 2 februari 1987

1. Ypke Bouma

Klaske Fokkema- Houtsma

Klaas Hiemstra

2. Herman Klumper

Elizabeth Dijkstra

Arend Dijkstra

Uitslag Kampioenschap van Menaldumadeel estafette op dinsdag 3 februari 1987

Er hadden zich 12 teams opgegeven.

1. Beetgumermolen 1

Tjerk Terpstra

Jenny Siderius

Klaas Terpstra

2. Marssum 1

Jarich van der Sloot

Janneke Bergsma

Johan Bergsma

3. Menaldum 1

Ypke Bouma

Klaske Fokkema- Houtsma

Klaas Hiemstra

23.

Uitslag kampioenschap van Menaldumadeel voor schoolkinderen op zaterdag 14 maart 1987

t/m 7 jaar meisjes                                                                 t/m 7 jaar jongens

1. Femke Buursma

O.B.S. Beetgumermolen

1. Arend Krjger

O.B.S. Beetgumermolen

2. Trynke Meijer

O.B.S. Berlikum

2. Sipke de Vries

O.B.S. Menaldum

3. Jantine Larooi

C.B.S. Menaldum

3. Pieter Otte Kingma

O.B.S. Menaldum

4. Marian de Jong

O.B.S. Beetgumermolen

4. Douwe Freerk Osinga

C.B.S. Menaldum

8 en 9 jaar meisjes                                                               8 en 9 jaar 10 jongens

1. Monique Klumper

O.B.S. Menaldum

1. Auke van der Graaf

C.B.S. Berlikum

2. Selma Dijkstra

O.B.S Dronrijp

2. Allard Zoetman

C.B.S. Berlikum

3. Titia Sybtandy

O.B.S Marssum

3. Robert Grovestein

C.B.S. Berlikum

4.Sietske Baarda

C.B.S. Menaldum

4. René van der Weide

O.B.S. Beetgumermolen

10 en 11 jaar meisjes                                                            10 en 11 jaar jongens

1.Pauline Bakker

C.B.S. Berlikum

1. Willem Koopal

O.B.S. Dronrijp

2. Renske van Weperen

O.B.S. Menaldum

2. Aart Terpstra

O.B.S. Menaldum

3. Jehanne Blaauw

O.B.S. Menaldum

3. Robin Feenstra

O.B.S. Menaldum

4. Edith Sinnema

O.B.S. Berlikum

4. Jelmer Algra

C.B.S. Berlikum

12 jaar en ouder meisjes                                                      12 jaar en ouder jongens

1. Nynke Jellesma

O.B.S. Berlikum

1. Sietse Bouma

O.B.S. Menaldum

2. Stefien Smeding

O.B.S. Deinum

2. Roelof Baarda

C.B.S. Menaldum

3. Anja Siderius

O.B.S. Berlikum

3. Folkert Bouma

O.B.S. Menaldum

4. Lenie Oosterhof

C.B.S. Menaldum

4. Bert Hiemstra

R.B.S. Dronrijp

2 ronden meisjes                                                                                                                                                                               3 ronden jongens

1. Pauline Bakker

C.B.S. Berlikum

1. 1. Sietse Bouma

O.B.S. Menaldum

2. Edith Sinnema

O.B.S. Berlikum

2. Folkert Bouma

O.B.S. Menaldum

3. Corina Halbesma

O.B.S. Menaldum

3. Minne Groenveld

O.B.S. Beetgumermolen

4. Renske van Weperen

O.B.S. Menaldum

4. Roelof Baarda

C.B.S. Menaldum

Schoolprijzen

1. O.B.S. Menaldum 22 ½ punt

2. C.B.S. Berlikum 12 ½ punt

3. O.B.S. Berlikum 8 ½ punt

24.

Uitslagen 1991

Uitslag wedstrijd voor de schooljeugd op vrijdag 18 januari 1991

Meisjes 6 en 7 jaar                 Jongens 6 en 7 jaar                Meisjes 8 en 9 jaar               Jongen 8 en 9 jaar

1. Sandra Baarda

1. Henk Rodenhuis

1. Mariëlle Lootsma

1. Klaas Boomsma

2. Lydie Hartkamp

2. Erik Roosjes

2. Tine Vogel

2. Kor Kingma

3. Freya Kuperus

3. Marc Hansen

3. Sjoukje de Haas

3. Dirk Jan Feenstra

4. Femmie Fokkema

     

Meisjes 10 jaar en ouder         Jongens 10 jaar en ouder    Meisjes 12 en 13 jaar           Jongens 12 en 13 jaar

1. Agnes Baarda

1. Arnoud Lootsma

1. Melanie Tjoelker

1. Wybren Dijkstra

2. Bonnie Douma

2. Douwe Freerk Osinga

2. Nathalie Zijlstra

2. Marten Jan Giesing

3. Brechtje Vermaat

3, Mindert Sytema

 

3. Gert Clifford

       

Uitslag ledenestfette ( 2 tallen) op vrijdag 18 januari 1991 ( 24 deelnemers)

1. Jan Giesing

Renske van Weperen

2. Dirk de Boer

Tineke de Boer

3. Arend Dijkstra

Jildau Sytema

Uitslag selectie wedstrijd kampioenschap van Menaldumadeel estafette op maandag 4 februari 1991

Menaldum I Arie de Jong – Elizabeth Dijkstra – Dirk de Boer

Menaldum I I Ypke Bouma – Renske van Weperen – Dirk de Boer

Uitslag leden estafette op maandag 4 februari 1991

1. Eelco Hallema

Elizabeth Dijkstra

Tetman de Boer

2. Jan Giesing

Renske van Weperen

Dirk de Boer

3. Jan de roos

Jildau Sytema

Fokert bouma

4. Ypke bouma

Barbara Heersschop

Ysbrand Althuis

Uitslag marathon op dinsdag 5 februari 1991

Dames ( 12 deelneemsters)

1. Boukje Keulen

Irnsum

5. Boukje de Jong

Oudega (Sm)

2. Alida Pasveer

Groninigen

6. Petra Wiersma

Stiens

3. Rini Nijdam

Heerenveen

7. Elisabeth Sienema

Stiens

4. Zwaantje de Boer

Oostermeer

8 Petra Vrieswijk

Wouterswoude

Heren B, C en Veteranen ( 75 deelnemers)

1. Arjan Brommer

Zuid Scharwoude

11. Patrick Grobbe

Dalfsen

2. Udo Greuter

Middelie

12. Ludo Rinzema

Heerenveen

3. Marcl Nat

Oostgrafdijk

13. Wiieger Oosterwoud

Ureterp

4. Miel Roozendaal

Warmenhuizen

14. Andries Kramer

Heerenveen

5. Carl Draayer

Nyemirdum

15. Marcel Beukers

Petten

6. Jentje de Glee

Rottum

16. André Bakker

Wanneperveen

7. Douwe de Boer

Waaxens

17. Jan Haja

Burgwerd

8. René Kok

Drachten

18. Sjoerd Fransbergen

Heerenveen

9. Jacco van Kooten

Breezand

19. Freek Kloosterman

Giekerk

10. Bennie van der Weide

Heerenveen

20. Piet de Boer

Jellum

25

Uitslag ronden wedstrijd voor de jeugd woensdag 6 februari 1991. (40 deelnemers)

Meisjes t/m 10 jaar (3 ronden)                 Jongens t/m 10 jaar (3 ronden)

1. Mariëlle Lootsma

1. Kor Kingma

2. Elke Vervoort

2. Folpert Douma

3. Sandra Klumper

3. Wietse Fontein

Meisjes 11 t/m 13 jaar (5 ronden)            Jongens 11 t/m 13 jaar (5 ronden)

1. Agnes Baarda

1. Arnoud Lootsma

2. Djoke Douma

2. Wybren Dijkstra

3. Bonnie Douma

3. Klaas de Jong

Uitslag Estafette kampioenschap van Menaldumadeel donderdag 7 febuari 1991

1. Menaldum I

Arie de Jong – Liesbeth Dijkstra – Dirk de Boer

2. Berlikum II

Geert Schiphof – Anja Siderius – André Spaanstra ( foute wissel)

3. Menaldum II

Jan de Roos – Renske van Weperen – Jan Giesing

Uitslag Marathon dames en heren vanaf 14 jaar van Menaldumadeel

Dames ( 11 deelneeemsters)

Eerste ronde uitloop D Zijlstra Deinum

1e premie ronde                                                                    2e premieronde

1. Dukke Zijlstra

Deinum

1. Dukke Zijlstra

1. Dukke zZjlstra

2. Barbara Heerschop

Menaldum

2. Barbara Heerschop

2. Barbara Heerschop

3. Alies van Weperen

Menaldum

3. Resnke van Weperen

3. Resnke van Weperen

4. Resnke van Weperen

Menaldum

4. Alies van Weperen

4. Alies van Weperen

   

5. Jildou Sytema

5. Jildou Sytema

Heren ( 20 deelnemers

 

1. Arie de Jong

Menaldum

2. Daan Aalberts

Marssum

3. Sietse Bouma

Menaldum

4. Rintje Twijntra

Menaldum

5. Jan Boomsma

Dronrijp

6. Ypke Bouma

Menaldum

 

Eerste uitloop Arie de Jong

1e premie ronde               2e premie ronde                        3e premie ronde           4e premie ronde

 

1e Arie de Jong

1e Arie de Jong

1e Arie de Jong

1e Arie de Jong

2e Daan Aalberts

Daan Aalberts

2e Sietse Bouma

2e Daan Aalberts

3e Sietse Bouma

3e Sietse Bouma

3e 2e Daan Aalberts

3e Sietse Bouma

4e Jan Boomsma

4e Jan Boomsma

4e Rintje Twijnstra

4e Rintje Twijnstra

5e Ypke Bouma

5e Rintje Twijstra

5e Jan Boomsma

5e Jan Boomsma

 

26

Uitslag schoolschaats wedstrijd donderdag 14 februari 1991

Meisjes 6 / 7 jaar (34 deelnemers )               Jongens 6 / 7 jaar ( 24 deelnemers)

 

1. Sandra Baarda

1. Gert Jan Bruinsma

2. Femmie Fokkema

2. Wander van Tuinen

3. Janny Sijbesma

3. Marc Hansen

4. Anna Wassenaar

 

 

 

Meisjes 8/9 jaar (45 deelnemers )                Jongens 8/9 jaar (45 deelnemers)

1. Mariëlle Lootsma

1. Klaas Boomsma

2. Hyke Biesma

2. Wilco Bijlsma

3. Agneta Zondervan

3. Dirk. Jan Veenstra

Meisjes 10 / 11 jaar ( 38 deelnemers)            Jongens 10 / 11 jaar ( 40 deelnemers)

1. Agnes Baarda

1. Pieter Otte Kingma

2. Siepie Wijma

2. Douwe Freerk Osinga

3. Linda Lettinga

3. Niels de Jong

Meisjes 12 / 13 jaar ( 15 deelnemers) Jongens 12 / 13 jaar (5 deelnemers )

1. Melanie Tjoelker

1. Wybren Dijkstra

2. Nathalie Zijlstra

2. Arnoud Lootsma

3. Rixt Bonnema

3. Marten Jan Giesing

 

4. Dahlan Baron

Ronden wedstrijd

Meisjes 2 ronden                                      Jongens 3 ronden

1. Mariëlle Lootsma

1. Wybren Dijkstra

2. Elke Vervoort

2. Arnoud Lootsma

3. Melanie Tjoelker

3.Klaas de Jong

Uitslagen 1993

Uitslag jeugdleden wedstrijd van 6 tot 14 jaar in het kader van het 25 jarig jubileum,

zaterdag 2 januari 1993

Meisjes 6 / 8 jaar                                                                         Jongens 6 / 8 jaar                                                                       Meisjes 9 / 10 jaar                                                                    Jongens 9 / 10 jaar

1. Cobie Bekius

1. Jacob Aukes

1. Anna Riewald

1. Klaas Boomsma

2. Patricia Punter

2. Marcel Rauch

2. Tite Maaike Dijkstra

2. Meindert Schiphof

3. Alberdina Algera

3. Martijn van der Valk

3. Bettina Hoekstra

3, Jorrit Sytema

Meisjes 11- 12 jaar                    Jongens 11 – 12 jaar           Jongens/ Meisjes 13 / 14 jaar

1. Sandra Klumper

1. Wijnand Koudenberg

1. Wybren Dijkstra

2. Corina Koster

2. Folpert Douma

2. Klaas Jan de Jong

3. Tineke Dijkstra

3. Gert Jan Halbesma

3. Brechtje Vermaat

Marathon voor meisjes            Marathon voor jongens

1. Brechtje Vermaat

1. Wybren Dijkstra

2. Anneke Dijkstra

2. Pieter tte Kingma

3. Corina Koster

3. Klaas Jan de Jong

27

Uitslag jubileum leden estafette wedstrijd vanaf 15 jaar, zaterdag 2 januari 1993

1. Klaas Hiemstra – Liebeth Dijkstra – Albert Walsweer

2. Jan giesing- Jildou Sytema – Tetman de boer

3. Jan de Roos Alies van Weperen – Peter Rinsma

Uitslag Fries kampioenschap marathon maandag 4 januari 1993

Fries kampioen bij de dames was Baukje Keulen en bij de heren Bauke Thijsseling en op zeer verdienstelijke 10e plaats eindigde onze plaatselijke favoriet Arie de Jong

Uitslag leden estafette wedstrijd maandag 29 november 1993

1. Hein Riewald – Barbara Heerschop – Klaas Boomsma

2. Arend Dijkstra – Annerie van Smeden – Durk de Boer

3. Marten Jan Giesing – Liesbeth Dijkstra – Folkert Bouma

Uitslag jeugd wedstrijd woensdag 1 december 1993

Meisjes groep 3- 4                                                                       Jongens groep 3-4                                                                      Meisjes groep 5 -6                                                                       Jongens groep 5 – 6

1. Cassandra Bruinsma

1. Marcel Visser

1. Anita Tja;lsma

1. Ronnie Pietersma

2. Ingrid Wassenaar

2. Frank Wassenaar

2. Marije Witvoet

2. Duco Visser

3. Alet van Tuinen

3. Jan Hein Koops

3. Anna Wassenaar

2. Arjen Wassenaar

 

Meisjes groep 7 – 8               Jongens groep 7 -8                 Ronden wedstrijd Meisjes      Ronden wedstrijd Jongens

1. Anna Riewald

1. Klaas Boomsma

1. Bonnie Donia

1. Klaas Boomsma

2. Elles Vos

2. Jorrit Sytema

2. Anna Riewald

2. Meindert Schiphof

3. Freya Kuperus

3. Peter Nieuwhof

3. Doutje Aukes

3. Jorrit Sytema

   

3. Elles Vos

 

Uitslag prikslee wedstrijd woensdag 1 december 1993

Dames ( 7 deelnemers)         Heren (12 deelnemers)

1. Melanie Tjoelker

1. Klaas Harm Wiggermans

2. Sytske Barda

2. Sjoerd Leyenaar

 

3. Louw Kodde

28.

Uitslagen 1994

Uitslag jeugd wedstrijd dinsdag 22 februari 1994. (230 deelnemers)

Meisjes groep 3                                                                            Jongens groep 3                                                                        Meisjes groep 4                                                                            Jongens groep 4

1. Petra Donia

1. Marcel Visser

1. Ingrid Wassenaar

1. Antwan Hutten

2. Anneke van der Plaats

2. Mark Vennik

2. Nynke Djkstra

2. André van der Beek

3. Marrit Klat

3. Sander Groenewoud

3. Judith Stellingwer

3. Sybe Vogel

Meisjes groep 5                                                                           Jongens groep 5                                                                          Meisjes groep 6                                                                           Jongens groep 6

1. Marije Witvoet

1. Duco Visser

1. Janny Sijbesma

1. Ronnie Pietersma

2. Mandy Reiding

2. Lucas Hartkamp

2. Mettie Dijkstra

2. Richard Zondervan

 

3. Auke Vogel

3. Anna Wassenaar

3. Dorien Alberda

Meisjes groep 7                       Jongens groep 7                    Meisjes groep 8                     Jongens groep 8

1. Tite Maaike Dijkstra

1. Wadse Temme

1. Anna Riewald

1. Klaas Boomsma

2. Jaimey Reiding

2. Henk Rodenhuis

2. Doutje Aukes

2. Marc Mulder

3. Freya Kuperus

3. Arnoud de Jong

3. Femke Telenga

3. Hans van Kampen

Ronden wedstrijd

Meisjes groep 6 t/m 8          Jongens groep 6 t/m 8

1. Bonny Donia

1. Klaas Boomsma

2. Anna Riewald

2. Meindert Schiphof

3. Elles Vos

3. Marc Mulder

Uitslag marathon voor A, B , C en veteranen dinsdag 22 februari 1994

( 43 deelnemers)

1. Ard Alderts, St Nicolaasga 2. Jan Bokma , Stiens die 3 ronden voor het een demarage plaatste en 50 meter voor het einde nog in gewonnen psitie lag maar, de rus Andre Kuvishevwerd derde hij nam nog enkele sprint premies mee nar Rusland

Uitslag kortebaan voor leden donderdag 24 februari 1994.

Meisjes 12 t/m 14 jaar                       Dames en Heren vanaf 14 jaar

1. Mariëlle Lootsma

1. Arnoud Lootsma

2. Tine Vogel

2. Wybren Dijkstra

3. Corina Koster

3. Barbara Heerschop

Uitslagen 1995

Uitslag jeugd wedstrijd vrijdag 29 december 1995

Meisjes 6 – 8 jaar                                                                         Jongens 6 – 8 jaar                                                                     Meisjes 8 – 10 jaar                                                                     Jongens 8 – 10 jaar

1. Daniëlle Koops

1. Jan Hein Koops

1. Johanna Nieuwhof

1. Frank Hiemstra

2. Mariska de Vries

2. Sybe Vogel

2.Ingrid Wassemnaar

2. Arthur Lettinga

3. Ingeborg Bul

3. Pier Algera

3. Annemarie Bralts

3. Mark Vennik

Meisjes 10 – 12 jaar             Jongens 10 – 12 jaar             Ronde wedstijd Meisjes          Ronde wedstijd Jongens

1. Marije Witvoet

1. Duco Visser

1. Marije Witvoet

1. Martijn van der Valk

2. Dorien Alberda

2. Lucas Hartkamp

2.. Anita Tjalsma

2. Duco Visser

3. Miranda Sijbesma

3. Antwan Hutten

3. Bianca Altenburg

3. Lucas Hartkamp

29

Uitslag marathon voor C rijden en veteranen. Zaterdag 30 december 1995 ( 95 deelnemers)

1. Richard Touber

Stiens

2. Wietze Jongsma

Oosthem

3. Bernard Bouma

Oldetrijne

4. Karel Hylkema

Bakhuizen

5. Rintje de Vries

Elahuizen

6. Dicky Zuidema

Jonkerslân

7. Johan ter Schuur

Heerenveen

8. Johnny Hoekstra

Heerenveen

9. René van der Meulen

Kampen

Uitslag estafette wedstrijd kampioenschap Menaldumadeel , donderdag 4 januari 1995

1. Menaam I

Ypke Bouma – Mariëlle Lootsma – Jan giesing

2. Menaam II

Klaas Hiemstra – Barbara Heerschop – Arend Dijkstra

3. Marssum I

Johan Dijkstra – Marijke Julianus – Johan Bergsma

Uitslagen 1996

Uitslag prikslee wedstrijd voor leden , 13 jaar en ouder donderdag 8 februari 1996 (deelnemers 6 dames en 10 heren)

Dames                               Heren

1. Anke de Jong

1. Gerrit Baarda

2. Trisja Oenema

2.Jan Hiemstra

 

2. Marten Jan Giesing

Uitslag schoolschaats wedstrijd, vrijdag 9 februari 1996 ( 240 deelnemers)

Meisjes groep 3                                                                            Jongens groep 3                                                                         Meisjes groep 4                                                                           Jongens groep 4

1. Mariska de Vries

1. Sybe Vogel

1. Marije dijkstra

1. Jan Wassenaar

2. Petra Hemstra

2. Jan Beimers

2. Baukje Hofman

2. Sybe Schiphof

3. Hester Hartkamp

3. Simon visser

3. Rianna Hoekstra

3. Alexander Bruinsma

Meisjes groep 5                                                                            Jongens groep 5                                                                          Meisjes groep 6                                                                          Jongens groep 6

1. Petra Donia

1. Mark Vennik

1. Yvonne Taekema

1. Antwan Hutten

2. Ilse Rijnders

2. Jan Hein Koops

2. Nynke Dijkstra

2. Richard Wu

3. Boukje Fokkema

3. Frank Hiemstra

3. Wiëa de Vries

3. Arthur Lettinga

Meisjes groep 7                                                                           Jongens groep 7                                                                        Meisjes groep 8                                                                             Jongens groep 8

1. Dorien Alberda

1. Martijn van der Valk

1. Anna Wassenaar

1. Arjen Wassenaar

2. Marijke Zwart

2. Duco Visser

2. Saskia Schiphof

2. Gerbrand Hofman

3. Mandy Reiding

3. Auke de Jong

3. Mettie Dijkstra

3. Richard Zondervan

Ronde wedstrijd Meisjes           Ronde wedstrijd Jongens

1. Marijke Zwart

1. Martijn van der Valk

2. Anita Tjalsma

2. Arjen Wassenaar

3. Bianca Altenburg

3. Duco Visser

4. Linda Fontein

4. Lucas Hartkamp

5. Marlies Douma

5. Wimer Algera

30

Uitslagen 1997

Uitslag school schaatswedstrijd , dinsdag 7 januari 1997.

Meisjes groep 3                                                                            Jongens groep 3                                                                          Meisjes groep 4                                                                         Jongens groep 4

1. Annemarie Klat

1. Kevin Jagersma

1. Mariska de Vries

1. Sybe Vogel

2. Evelien Taekema

2. Arjen Wassenaar

2. Antje Dijkstra

2. Simon Visser

3. Evelien Wassenaar

3. Jori Monnier

3. Mariska Veldhuizen

3. Rienk Baron

Meisjes groep 5                                                                            Jongens groep 5                                                                         Meisjes groep 6                                                                           Jongens groep 6

1. Tineke Althuis

1. Marcel Visser

1. Petra Donia

1. Jan Hein Koops

2. Baukje Hofman

2. Sander Witvoet

2. Berdina Vermaat

2. Mark Vennik

3. Annlies de Jong

3. Dirk Wassenaar

3. Boukje Fokkema

3. Fedde Hiemstra

Meisjes groep 7                                                                           Jongens groep 7                                                                          Meisjes groep 8                                                                           Jongens groep 8

1. Annemarie Bralts

1. Antwan Hutten

1. Marije Witvoet

1. Jacob Aukes

2. Judith Stellingwerf

2. Gjalt Walda

2. Mandy Reiding

2. Doco visser

3. Wiëa de Vries

3. Albert Kroon

3. Sara Bakker

3. Sander Baas

Ronde wedstrijd Meisjes         Ronde wedstrijd Jongens

1. Marije Witvoet

1. Martijn van der Valk

2. Marijke Zwart

2. Auke de Jong

3. Yvonne Taekema

3. Lucas Hartkmp

4. Petra Donia

4. Willem Huizinga

5. Wiëa de Vries

5. André van der Beek

Uitslag marathon voor C rijders en Veteranen donderdag 9 januari 1997

1. Rein Jonker 2. Carl Draayer 3. Oege Ferwerda 4. Henk Langenberg 5. Siemen Alberda

6. Piet de Boer 7. Jan Hage 8. Remco Holtrop 9. Johannes Veenstra 10. Eric van der Meer

31

Uitslagen 2009

Uitslag jeugd wedstrijd voor leden vrijdag 2 januari 2009.

Jongens /meisjes 6 t/m 7 jaar Jongens /meisjes 8 t/m 9 jaar Jongens /meisjes 10t/m 11 jaar Jongens meisjes 12t/m 14 jaar

(13 deelnemers)                       (10 deelnemers)                     ( 14 deelnemers)                (11 deelnemers)

1. Ellen Fokkema

1. Soeria wolters

1. Rick Bakker

1. Auke Fokkema

2. Esmee Tromp

2. Welmoed Schuitmaker

2. Paul Wassenaar

2. Anke Harmsma

3. Youri de Groot

3. Tom Cats

3. Corina de Vries

3. Liza Braaksma

Uitslag leden wedstrijd voor senioren korte baan zaterdag 3 januari 2009 ( 34 deelnemers)

Dames Heren

1. Inez Terpstra

1. Ypke Bouma

2. Anne Boukje Span

2. Frank Hiemstra

3. Sylvia Bakker

3. Peter Rinsma

Uitslag Schoolschaatswedstrijd donderdag 9 januari 2009

Meisjes groep 3/ 4                  Jongens groep 3/ 4                Meisjes groep 5 / 6             Jongens groep 5 / 6

1. Ellen Fokkema

1. Marco Tillemans

1. Welmoed Schuitmaker

1. Ulrik Kuiken

2. Marrit Teitsma

2. Youri de Groot

2. Iris Bakker

2. Tom Cats

3. Jiska Herrema

3. Rutger Rinsma

3. Ilona Sinnema

3. Christiaan Jansma

Meisjes groep 7/ 8                   Jongens groep 7/8

1. Cilke Boomsma

1. Rick Bakker

2. Lisanne Douma

2. Paul Wassenaar

3. Paula Munts

3. Patrick Jansma

Uitslagen 2010

Uitslag Schoolschaatswedstrijd woensdag 27 januari 2010

Meisjes groep 3/ 4                                                                      Jongens groep 3/ 4                                                                      Meisjes groep 5 / 6                                                                   Jongens groep 5 / 6

1. Esmee Tromp

1. Rurtger Rinsma

1. Dafne de Boer

1. Hylke Pronk

2. Marit Reitsma

2. Oene Kolthof

2. Rymke Prins

2. Fokke Zwart

3. Anna Rixt Iedema

3. Jelte Roel Span

3. Selma Frank Fokkema

3. Nicander Roorda

Meisjes groep 7/ 8                  Jongens groep 7/8

1.Veerle Wijngaarden

1. Eric Nammesma

2. Iris Bakker

2. Ulrik Kuiken

3. Renie Bierma

3. Harmen Schuitmaker

Uitslag jeugd leden wedstrijd kortebaan woensdag 29 december 2010

Jongens/meisjes t/m 7 jaar   Jongens/meisjes 8 – 9 jaar   Jongens 10 – 12 jaar              Meisjes 10 – 12 jaar

( 11 deelnemers)                  ( 11 deelnemers)                      (8 deelnemers)                        (8 deelnemers)

1. Bareld Posthuma

1. Britt Posthuma

1. Tom Cats

1. Veerle Wijngaarden

2. Frida Priem

2. Youri de Groot

2. Fokke Zwart

2. Iris Bakker

3. Marit de Vries

3. Oena Kolthof

   

Jongens / meisjes 13 – 15 jaar

( 6 deelnemers)

1. Rick Bakker

2.Jacco Algra 32

Uitslagen 2012

Uitslag schoolschaatswedstrijd donderdag 9 februari 2012

Meisjes groep 3 – 4                                                                       Jongens groep 3 – 4                                                                  Meisjes groep 5 – 6                                                                    Jongens groep 5 – 6

1. Annabel Scheffer

1. Jelte Stienstra

1. Marit Reitsma

1. Jelte Roel Span

2. Welmoed Dijkstra

2. Alle Bosma

2. Frida Priem

2. Erik Cats

3. Ilse Reitsma

3. Leroy Smit

3. Marit de Vries

3. Timo Pietersen

Meisjes groep 7-8                   Jongens groep 7 – 8

1. Silke Wijngaarden

1. Nicander Roorda

2. Berber Reitsma

2. Mark Polstra

3. Sibani Joustra

3. Rinse van der Wijk

Marathon

Meisjes groep 3 – 4 :

Welmoed Dijkstra ( 1 ronde)

Jongens groep 3 – 4 :

Jelte Stienstra

Meisjes groep 5 – 6:

Marit de Vries ( 2 rondes)

Meisjes groep 7 – 8:

Silke Wijngaarden

Jongens groep 7 – 8:

Nicander Roorda

:

33

Deel dit bericht

Ander berichten