Oprichting ijsclub D.O.W. (De Oanhâlder Wint)

Ijsclub Menaam DOW web

Ijsclub Menaam DOW web

      IJsclub D.O.W.  ( De Oanhâlder Wint) .

De ijsclub is opgericht op 29 mei 1967 met  de volgende bestuursleden:

D.S.  de Vries – S Cazemier – J van Dam  – J.Y. Althuis – J van der Wal en W Tuinman.

De contrubutie is dan:

a.. leden f 5,00  per jaar

b. aspirant leden f 3,50 per jaar

donateurs f 3,50 per jaar

Het vereniging jaar loopt van 1 november t/m 31 oktober

De oprichting vergadering voor een ijsclub te Menaldum  gehouden op maandag 29 mei 1967 om 19.30 uur in cafe Siderius te Menaldum.

Aanwezig zijn: leden van de voorbereidingscommissie t.w.  de heren L.Tj Algra – S Plat –

A Hiemstra – J Bakker – J.W. Baarda – E Schaaf – R Okkinga en L.H. Boerriger , alsmede

41 genodigden.

De voorzitter van de commissie, de heer L.Tj. Algra, opent de vergadering met een woord van welkom.

De aanhouder wint, is het spreekwoord  dat volgens  hem hier goed van toepassing is.

Door de jaren heen  zijn er reeds  verschillende pogingen ondernomen om Menaldum aan een ijsbaan te helpen. Doch  dit liep steeds weer vast. Soms  was het bij de aanvang  al mis; de laatste keer was de zaak bijna rond, doch toen bleek  uit grondonderzoekingen dat het terrein  niet geschikt was. Zo het er thans voorstaat lijkt de kans  van slagen groot. Hopelijk komt de ijsbaan  aanstaande winter gereed. Het gemeentebestuur  heeft ook  thans haar medewerking  toegezegd en een stuk land, aan de Orxmasingel, beschikbaar gesteld. Grondonderzoekingen  hebben al uitgewezen  dat hier een redelijke ijsbaan kan worden aangelegd.

Deze vergadering is thans  belegd om te komen tot een ijsclub.

De Commissie heet haar best gedaan en het is thans  aan de vergadering haar medewerking tot de oprichting te geven. Aan de hand van de presentielijst wordt de aanwezigen gevraagd of zij lid willen worden van de nieuwe vereniging. Alle aanwezigen geven zich op, zodat de vereniging start met 49 leden. Door de commissie zijn verschillende personen aangezocht voor een eventuele zitting in het bestuur. De keuze van de vergadering is echter vrij. Na de gehouden stemming blijkt dat zijn uitgebracht op: J.IJ. Althuis, 47 stemmen; D.S.de Vries, 38 stemmen; S. Cazemier, 40 stemmen; J. van der Wal, 42 stemmen; W. Tuinman, 45 stemmen;   en J. van Dam, 34 stemmen.

Betrokkenen verklaren hierop de benoeming te aanvaarden.

De vergadering gaat er hierna mee akkoord dat de door de commissie ontworpen  statuten  in behandeling  worden genomen.

Op voorstel van de commissie wordt als naam gegeven: “De Oanhâlder Wint”.

Hierna worden de ontwerp-statuten artikelsgewijs behandeld.

De heer G. Cats informeert hoe de ijsclub de baan verkrijgt. De voorzitter van de commissie antwoordt dat het de bedoeling is, dat de ijsclub de baan het gehele jaar huurt van de gemeente.

Zomerdag kan zij dan het land eventueel weer onderverhuren, b.v. als gras of hooiland.

Op voorstel van de heer S. Cazemier wordt besloten  dat er op zondagen  en eerste kerstdag geen wedstrijden zullen worden gehouden, wel eventueel de baan open.

Na een opmerking door de heer W. Bakker wordt in artikel 6 een kleine aanvulling aangebracht.

De vergadering kan zich verder volledig met het ontwerp verenigingen.

Besloten wordt hierop de Koninklijke goedkeuring aan te vragen, terwijl tevens toestemming wordt verleend om eventuele door het Ministerie van Justitie gewenst redactiewijzigingen, die het beginsel niet raken, aan te brengen.

De voorzitter van de commissie van voorbereiding geeft hierna nog enige inlichtingen omtrent de ligging van de  ijsbaan, o.a. ten opzichte van de aangrenzende percelen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Notulen van de (voortgezette ) ledenvergadering van de ijsclub “De Oanhâlder Wint” te Menaldum, op maandag 29 mei 1967, in cafe  Siderius te Menaldum.

De voorzitter opent de vergadering en geeft hierna het woord aan de secretaris voor de notulen van de voorgaande vergadering. Deze worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd.

Na nog enkele personen te hebben geantwoord op door deze gestelde vragen sluit de voorzitter deze vergadering met de opmerking aan het bestuur, dat de commissie van voorbereiding nog de nodige medewerking wil blijven verlenen en onder dankzegging  aan de aanwezigen voor de opkomst en de prettige besprekingen.

Deel dit bericht

Ander berichten