IJsclub D.O.W. 1967 – 2023 ( De Oanhâlder Wint)

Ijsclub Menaam DOW web

Hierbij nodigt de IJsclub D.O.W. haar leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 14december 2023, 20.00 uur in ons club gebouw op de ijsbaan.

 Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen laatste ledenvergadering

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester

6.Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

7. Bestuursverkiezingen:
Periodiek aftredend: Arend Doldersum – Jan Hendrik Postma en Jolanda Douma
Allen herkiesbaar.

Tegen kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering melden bij secretaris
Arend Doldersum.

8. Contributie voorstel.

9. Eventuele winter activiteiten.

10. Rond vraag.

11. Sluiting.


Stukken liggen een ½ uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Deel dit bericht

Ander berichten